RC-PRECET ACTIVITIES

This image for Image Layouts addon
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะลิบง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมให้คนในพื้นที่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเน้นในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุและสัตว์ทะเลมีพิษ (แมงกะพรุน เม่นทะเล หอยเต้าปูน ปลาดระเบน) ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นมากที่สุด 2 อันดับแรกในพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชน อาสากู้ชีพ กู้ภัย ครู นักเรียน ผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 50 คน
This image for Image Layouts addon
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา หัวหน้าโครงการหลัก ร่วมด้วย ผอ.รุซตา สาและ และ นพ.พัชระ บรรจงละเอียด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย IMC กลุ่มสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงพยาบาลปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหวิชาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย พยาบาลเยี่ยมบ้าน นักกายภาพบำบัด พยาบาลฟื้นฟู พยาบาล รพ.สต. พยาบาลเวชปฏิบัติ เข้าร่วมจำนวน 50
This image for Image Layouts addon
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นำโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา หัวหน้าโครงการนพ.รุซตา สาและ หัวหน้าโครงการร่วม จัดประชุมหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนระบบเชื่อมต่อ Pattani-HIS ที่ประยุกต์จากโรงพยาบาลสันทรายได้อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรในการดูแลภาวะฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลปัตตานีเป็นแม่ข่าย ตั้งแต่การแจ้งเหตุด้วย EMSPlus ที่เชื่อมโยงกับระบบ D 1669 ระดับจังหวัด การดูแลระหว่างนำส่ง และส่งต่อในแต่ละระดับบรรลุตามเป้าหมาย สำหรับกิจกรรมการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ประธานแผนวิจัยมุ่งเป้าระบบบริการสุขภาพ : ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายที่มาของโครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ.) ปีที่ 3 และ นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย บรรยายที่มาของการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่และการใช้ระบบดังกล่าว
This image for Image Layouts addon
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นำโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา หัวหน้าโครงการ และ นพ.วัชระ บรรจงละเอียด หัวหน้าโครงการร่วม และทีมวิจัยจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่มาของระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวแบบครบวงจรในจังหวัดชายแดนใต้ และการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อรับรอง Server ทำให้ทีมวิจัยได้เห็นภาพการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น zoom โดย นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ผลลัพธ์ที่ได้ ทีมวิจัยเข้าใจระบบการเชื่อมโยงข้อมูลมากขึ้น และเห็นภาพกระบวนการทำงานระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวที่นำมาปรับใช้โรงพยาบาลปัตตานี
This image for Image Layouts addon
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นำโดยรศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา หัวหน้าโครงการและนพ.รุซตา สาและ หัวหน้าโครงการร่วม จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลปัตตานี และทีมวิจัยเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการผลการขยายต้นแบบระบบจัดการข้อมูลจากแม่ข่ายโรงพยาบาลสันทรายเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและการดูแลแบบบูรณาการเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรในจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมปาหนัน อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 9 โรงพยาบาลปัตตานี
This image for Image Layouts addon
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นำโดยรศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา หัวหน้าโครงการ และนายแพทย์พัชระ บรรจงละเอียด จัดประชุมวางแผน คณะทำงานโครงการ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อวางแผนการจัดดำเนินกิจกรรม Focus group กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะยาวเพื่อสำรวจสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะกลางและความต้องการในการฝึกอบรมของกลุ่มสหวิชาชีพ และกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง แต่เนื่องจากที่ผ่านมานั้นได้มีการสำรวจไปแล้วโดยผ่าน google form และการโทรสัมภาษณ์ และได้หัวข้อความต้องการในการอบรม ผลลัพธ์ที่ได้ ข้อสรุปร่วมกันในการวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรม Focus group เพื่อไม่ให้เกิดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อน และได้ออกแบบหลักสูตรในการจัดอบรมตามความต้องการของกลุ่มสหวิชาชีพ และกลุ่มผู้ดูแล

RC-PRECET TIMELINE

Phase 2

RC-PreCET (3 years)
"Research Center for Prevention and Care for People in Emergency and Trauma"

Phase 2

Phase 1

RC-CareTED (5 years)
"Research Center for Prevention and Care for People in Emergency and Trauma"

Start

"Project to establish a research facility for the care and remedial system for the injured emergency and disaster"

Start

This image for Image Layouts addon

SECSI CMU CONFERENCE

On March 31 - April 1, 2022

Research Center Attending Academic Conferences "เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจากล่างสู่บน ปีที่ 2” at Chiang Mai University, Chiang Mai Province. To present the results of the research project. More Detail
.
This image for Image Layouts addon

SECSI South CONFERENCE

On February 14, 2022, Research Center for Prevention and Care for People in Emergency and Trauma, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University organize an academic conference “Going into a new dimension of service innovation for emergency care Comprehensive medical and public health in the southern region.” More Detail
.
This image for Image Layouts addon

RC-PreCET

Research Center for Prevention and Care for People in Emergency and Trauma (RC-PreCET) has been developing to the second phase by developing from establishing the Research Center for Caring and Healing System for People with Trauma Emergency, and Disaster in the first phase. More Detail
.
This image for Image Layouts addon

Workshop "Research and Development (R&D) 2nd"

Assoc. Prof.Dr. Praneed Songwathana has organized the workshop "Research and Development (R&D) 2nd" at Crystal Hotel, Hat Yai. More Detail
.
This image for Image Layouts addon

The 4th National Research Conference

The 4th National Research Conference "New Normal in Emergency and Trauma Care: Challenges in the 21st Century" On 8 - 9 March 2021 at  3309 room, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. More Detail
.

VDO 

Image
Image
Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Privacy Policy.